LV

Lūdzu brīdināt par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu ne vēlāk par 24h pirms pieraksta. Ņemiet vērā, ka pierakstu atcelšana vai pārcelšana pēdēja brīdi, tiek uzlikts sods 50% apmēra no atcelta laika.

Lūdzu, pēc iespējas ņemiet līdzi maiņas apavus, kā arī brīdiniet jūsu klientus par to.

RU

Просьба предупреждать о переносе или отмене записи не позже, чем за 24ч до аренды. Имейте ввиду, что отмена или перенос аренды в последний момент, налагается штраф в размере 50% от отмененного времени

Просьба, по возможности, брать с собой сменную обувь и предупреждать об этом клиентов.